Menu
Obec Kunice
Kunice Oficiální stránky

Co se děje v přírodě v lednu

Co se děje v lednu v lese

PĚSTEBNÍ PRÁCE: sběr šišek a semen, kontrola oplocenek a školek, prořezávky a příprava ploch na jarní zalesňování (plnění sněžných jam ledem nebo sněhem)

OCHRANA LESA: ochrana kultur proti okusu zvěří a ohryzu kůry v mlazinách, zpracování napadených stromů kůrovcem

VÝROBA DŘÍVÍ: mýtní těžba (především borovice a listnáče), zpracování dříví z polomů a okrajů porostů poškozených imisemi

MYSLIVOST: přikrmování zvěře, úprava přístupu ke krmelcům a zásypům i vodě, kácení některých listnáčů na ohryz

Zvěř kolem nás a co se děje tento měsíc v honitbě

Únor v honitbě

Únor v honitbě
Honcování zajíců, přílety prvních stěhovavých ptáků a prodlužující se den jsou jasnými příznaky konce zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v únoru ve většině honiteb ještě leží sníh a zvěř potřebuje naši ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Proto je hlavní pracovní náplní myslivců péče o zvěř. Po dlouhé zimě má vyčerpány tukové zásoby energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic probíhá intenzivní vývoj embryí.
Spárkatá zvěř musí mít v únoru v krmelcích dostatek kvalitní a vyvážené potravy. Předejdeme tím poškozování lesních porostů. Jadrné krmivo předkládáme v menších dávkách, zejména srnčí zvěři. Dužnaté krmivo nabídneme zvěři čerstvé a jen v takovém množství, aby jej stačila v krátké době zkonzumovat. V níže položených honitbách začíná zvěř postupně přecházet na zelenou potravu. Proto kontrolujeme a doplňujeme sůl do solníků a v rizikových lokalitách (ozimy, řepky u lesa atd.) nabízíme zvěři kvalitní seno. Intenzivní péči věnujme rovněž drobné zvěři. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy). ) Odhrnujeme sníh z ozimů, aby se zajíci, bažanti a koroptve dostali k zelené potravě.
V únoru máme již minimum loveckých příležitostí. Věnujeme se lovu lišek a zejména selat zvěře černé, a to individuálními způsoby lovu. I když jsou stavy divočáků poměrně vysoké, přistupujme k lovu této „rytířské zvěře“ v únoru zodpovědně. Uvědomujeme si, že v únoru již dospělé bachyně metají selata a také lončačky jsou v pokročilém stadiu březosti.
Čas strávený v honitbě, a zejména čerstvé obnovy, využíváme ke sčítání zvěře a k tomu, abychom si udělali co možná nejpřesnější obraz o počtu, stavu, poměru pohlaví a věkových třídách zvěře v naší honitbě. V únoru se často zvyšuje frekvence onemocnění zvěře, proto si všímáme rovněž její kondice či stavu osrstění nebo opeření.
Myslivecký hospodář provádí zhodnocení uplynulého roku. Pro výroční schůzi připravuje bilanci a plán činnosti na nový myslivecký rok. Kromě vedení evidence běžných záznamů připravuje také potřebné podklady pro březnové sčítání zvěře.

Leden v honitbě

Leden by měl být především měsícem péče o zvěř. Dbáme na to, aby spárkatá zvěř měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena. Jistě víme, že zažívací trakt přežvýkavců je v lednu již v období „odpočinku“, proto jej nemůžeme zatěžovat velkým množstvím energeticky bohatého jadrného krmiva. Rovněž zkontrolujeme stav lizu ve slaniscích.

Zajícům podáváme do krmelců seno a dužnatá krmiva. Otýpky sena můžeme zajícům vážeme ke stromům či keřům. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy).

Bažantům mícháme v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozadkem. Koroptvím sypeme jadrné krmivo do koroptvích bud nebo do jižně exponovaných křovisek, kde se zdržují.

Co se týká vlastního lovu v lednu, dokončujeme plán lovu jelena lesního a siky japonského. V lednu věnujeme   veškeré úsilí lovu černé zvěře a to zejména individuálními způsoby a společnými lovy - naháňkami. O černé zvěři a její populační explozi se napsalo již mnoho. Ale neberme to na lehkou váhu.

Krásná zima v honitbě

Prosinec v honitbě

S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Jak všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným. Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně ubírá čas, který bychom rádi strávili v honitbě. Zvláště v době, kdy na nás v revíru čeká tolik úkolů a to jak loveckých, tak zejména chovatelských.
Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v období nouze. Pokusme se myslivecká zařízení navštěvovat pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolizmu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat. Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze doporučit oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany), kterých je však v letošním roce minimum. Zásadně se vyvarujeme přikrmování spárkaté zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým obsahem lepku. Dužnatá krmiva předkládejme zvěři v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Zkontrolujme a doplňme stav lizu. Nevím, zda je to jen můj dojem, ale poslední dobou stále častěji mizí sůl ve slaniscích…
Jak již bylo řečeno, času na zbyt nemáme mnoho. I přesto věnujme velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince. Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.
V prosinci pokračují a vrcholí společné lovy na bažanty, zajíce a černou zvěř. Dodržujme při nich především bezpečnost, řádně připravme jejich organizaci a dbejme mysliveckých zvyků a tradic.
Myslivecký hospodář vede záznamy o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře a dle dispozic orgánu státní správy podává hlášení.
Vážení a milí čtenáři, čas je neúprosný a další rok je společně za námi. Dovolte mi, abych nově zvolenému vedení naší největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty popřál mnoho zdaru a úspěchů v jejich funkcích, zejména při prezentaci a hájení zájmů naší české myslivosti.
Vám a Vašim rodinám přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti
 

Listopad v honitbě

Listopad podle kalendáře

Koncem listopadu začíná chrutí divokých prasat

Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. Listopadové hřmění pšenici v zlato mění. Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Jaký listopad, takový březen. Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři. Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok. Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

9.11.2012 Přilétá káně rousná

12.11.2012  Probíhá mufloní říje

18.11.2012   Začíná kamzičí říje

20.11.2012  Odlet posledních skřivanů

21.11.2012  Slunce vstupuje do znamení Střelce v 22.49 SEČ

24.11.2012  Probíhá říje jelence viržinského

27.11.2012  Jezevci se ukládají k zimnímu spánku

29.11.2012  Začíná chrutí divokých prasat

4.12.2012  Mladí srnci shazují druhé paroží

6.12.2012  Probíhá opožděná říje neoplodněných srn        

Říjen v honitbě

Říjen v honitbě
V  říjnu začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Nezapomínejme při nich na dodržování mysliveckých tradic, mezi které patří také včasné zaslání pozvánek hostům, stejně tak jako včasné omluvení své neúčasti na společném lovu. Vhodným mysliveckým oděvem, patřičným chováním, loveckými fanfárami a slavnostním výřadem dokazujeme nejen sobě, ale celé veřejnosti, jakou tradici a postavení má myslivost v naší společnosti. Vedoucí honu provede před zahájením lovu kontrolu loveckého lístku, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a dokladu o platbě povinného pojištění. Jako povolenka slouží na společném lovu seznam účastníků. Samozřejmou podmínkou je adekvátní počet lovecky upotřebitelných psů. Správné naplánování honu (místa a počtu lečí, jejich obestavení atd.) je základem úspěchu. Myslivecký hospodář musí mít na paměti legislativní omezení, že ve stejném roce a na stejném pozemku smíme lovit zajíce jen jedenkrát a bažanta dvakrát. Velice moudré je ponechat část honitby jako „komoru“.
Kromě honů máme v říjnu množství loveckých příležitostí individuálními způsoby lovu. Začíná říje daňčí zvěře a končí říje jelení zvěře. Kromě lovu trofejových jedinců pokračujeme také v průběrném odlovu samičí a mladé zvěře (srnčí, jelení, mufloní, daňčí). Zejména u holé srnčí bychom měli mít na konci října splněno minimálně 60 procent plánu. V listopadu a prosinci se již světelná část dne výrazně zkracuje, počasí se horší a provedení důkladného průběrného odlovu je v těchto měsících složitější. 
Pokud jsme to nestihli v předchozích měsících, dokončíme v říjnu opravu a přemístění mysliveckých zařízení. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně neznehodnotilo, pokud jej zvěř ještě nebere. V solnících doplníme sůl. Zintenzívníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do zásypů, ale také volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme udržet.
Z políček sklízíme okopaniny, které uskladníme ve sklepě či krechtu. Pokud se nám podaří sehnat pro zvěř atraktivní cukrovku, předkládejme ji v menším množství.
Myslivecký hospodář se věnuje důkladné přípravě společných lovů, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek, evidenci o ulovené zvěři a orgánu státní správy podává hlášení o průběhu lovu a plnění plánu.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Září

Jelen

Srpen

Kačenky

Základní údaje

  • Obec Kunice
  • IČ: 00240401
  • Místní části obce: Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice
  • Okres: Praha-východ
  • Počet obyvatel k 30. 6. 2023: 1891

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
čtvrtek 18. 7. slabý déšť 30/18 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 32/19 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 27/17 °C

Harmonogram svozu odpadů

Svoz odpadu 2024