Navigace

Obsah

ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLKY

 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí, bývá převážně  v březnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno, o termínu zápisu je veřejnost informována vždy včas a to prostřednictvím plakátů, zpravodaje a na web stránkách obce a MŠ.

O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy (pokud počet dětí nepřesáhne kapacitu školy) zpravidla v průběhu března, po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje rodiče dítěte zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“.

Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zralé a zdravé, starší tří let, s trvalým bydlištěm v obcích Kunice, Vidovice, Všešímy, Horní a Dolní Lomnice.

Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 

  • dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází,
  • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
  • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP či speciálně pedagogického centra,
  • ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmu dítěte.

 

V průběhu školního roku lze nové dítě přijmout pouze pokud bude volné místo. Na toto místo se vypisuje nové přijímací řízení, jehož termín je veřejnosti oznámen.